6988439999 Κουντουριώτου 21, Βόλος, Μαγνησία dbabalis@hotmail.gr

Μπάμπαλης Δημήτριος
Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα, Αδιατάρακτη Κοπή, Τσιμεντενέσεις, Ρητινενέσεις | Βόλος


Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite ή shotcrete ή sprayed concrete) είναι σκυρόδεμα υψηλής αντοχής που εφαρμόζεται με εκτόξευση με υψηλή πίεση. Περιέχει συνήθως αυξημένη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (σε σχέση με τα έγχυτα σκυροδέματα) και αδρανή υλικά μικρής κοκκομετρικής διαβάθμισης. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα διαστρώνεται πάνω σε μία επιφάνεια μετά από εκτόξευση από ακροφύσιο, ώστε να σχηματίσει στρώση σκυροδέματος-μανδύα πάνω στην εν λόγω επιφάνεια.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση κυρίως σοβαρών βλαβών όλων των φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου όπως σε υποστηλώματα, δοκούς, πλάκες, θεμέλια, τοιχία, φέρουσες τοιχοποιίες, λιθοδομές, κ.λ.π.

Πέρα από την εφαρμογή του σε επιφάνεια από σκυρόδεμα και τοιχοποιία μπορεί να εφαρμοστεί και σε βράχο, χώμα, εκσκαφές κλπ. 

Τα πλεονεκτήματα του εκτοξευόμενου σκυροδέματος είναι:

Διαδικασία παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος:
Για την παρασκευή και εκτόξευση του guniteαπαιτείται η ειδική μηχανή εκτόξευσης, ένας αεροσυμπιεστής, ένας αναδευτήρας και οι σωλήνες που μεταφέρουν το μίγμα στην θέση εκτόξευσης.

Υπάρχουν 2 μέθοδοι παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος,  η ξηρή και η υγρή μέθοδος.

Ξηρή μέθοδος: το μίγμα παρασκευάζεται επί τόπου στο εργοτάξιο. Γίνεται ανάμιξη των ξηρών συστατικών του σκυροδέματος (τσιμέντο, αδρανή) και διοχέτευση στην μηχανή εκτόξευσης. Η προσθήκη του νερού πραγματοποιείται πριν την έξοδο του μίγματος από το ακροφύσιο. 

Υγρή μέθοδος: το μίγμα έρχεται έτοιμο στο εργοτάξιο από μονάδα παραγωγής σκυροδέματος περιέχοντας όλα τα συστατικά του (τσιμέντο, αδρανή, νερό), διοχετεύεται στην μηχανή υγρού guniteκαι εκτοξεύεται απ’ ευθείας.

Και στις δύο μεθόδους το μίγμα  μεταφέρεται με ελαστικούς ή μεταλλικού σωλήνες στο σημείο επέμβασης με τη βοήθεια του αεροσυμπιεστή.

Στο μίγμα  μπορεί να προστεθούν ειδικά πρόσμικτα όπως επιταχυντής, επιβραδυντής πήξης, στεγανωτικά πρόσμικτα αλλά και ίνες από χάλυβα, προπυλένιο ή γιαλί για την αποφυγή ρηγματώσεων κατά την σκλήρυνση.

Προ της εκτόξευσης απαιτείται καλός καθαρισμός της παλαιάς επιφάνειας από επιχρίσματα, σαθρά σκυροδέματα, βρωμιές, εκτράχυνση και πλύση με άφθονο νερό υπό πίεση ή και υδρο/αμμοβολή.

Ο τρόπος εκτόξευσης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απαιτείται πολύχρονη εμπειρία σε πολλά έργα τέτοιου αντικειμένου.


Εμπιστευτείτε τις γνώσεις και την εμπειρία μας!